Algemene Voorwaarden Scheiden Zonder Zorgen

 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Opdrachtnemer: Scheiden Zonder Zorgen, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigen en gecontracteerden. Gevestigd te Apeldoorn ingeschreven bij KvK onder nummer 64113612.

• Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon/personen voor wie Scheiden Zonder Zorgen zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.

• Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Scheiden Zonder Zorgen voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

• Partij(en): De natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation.

• MfN: Mediators federatie Nederland

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen en overeenkomsten van Scheiden Zonder Zorgen, en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Scheiden Zonder Zorgen, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

• Op alle door Scheiden Zonder Zorgen uitgevoerde mediations zijn het MfN reglement en de MfN klachtenregeling van toepassing. Het MfN reglement maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden van Scheiden Zonder Zorgen.

• De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Scheiden Zonder Zorgen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

• Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Offertes

• Alle offertes of aanbiedingen van Scheiden Zonder Zorgen zijn vrijblijvend. De opdracht komt tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door Scheiden Zonder Zorgen.

• Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van Scheiden Zonder Zorgen binden Scheiden Zonder Zorgen niet.

 

Overeenkomst

Door bevestiging van de opdracht tot mediation van de zijde van de opdrachtnemer, c.q. door het ondertekenen van de mediationovereenkomst, wordt de mediation geacht te zijn aangevangen en worden deze algemene voorwaarden van toepassing.

• Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Scheiden Zonder Zorgen met de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden en feitelijk een aanvang heeft gemaakt.

• De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

• De rnediationovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt totdat de mediation is beëindigd.

• Indien opdrachtgever of opdrachtnemer in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard eindigt de mediation van rechtswege

 

Betaling

• Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met het toepasselijk tarief vanwege omzetbelasting verschuldigd, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen.

• Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van opdrachtnemer en de wijze waarop zijn reis-, verblijfs-en overige kosten warden vergoed is vastgesteld in de mediationovereenkomst.

• De opdrachtgever dient de van Scheiden Zonder Zorgen ontvangen facturen te betalen binnen 7 dagen na de factuurdatum, Scheiden Zonder Zorgen is gerechtigd na het verstrijken van de (fatale) betalingstermijn, zonder verdere ingebrekestelling, in die zin dat verzuim van rechtswege is ingetreden, aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom)

• Scheiden Zonder Zorgen is op ieder moment gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de oudste factuur.

• In geval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan Scheiden Zonder Zorgen weigeren haar werkzaamheden uit te voeren en kan zij deze opschorten of staken. Scheiden Zonder Zorgen is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden op deze grond.

 

Klachten

• Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienst schriftelijk binnen 7 dagen na de geleverde prestatie waarover opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

• Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij Scheiden Zonder Zorgen zulks aan opdrachtgever kenbaar maakt.

 

Aansprakelijkheid

• ledere aansprakelijkheid van Scheiden Zonder Zorgen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald.

• Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Scheiden Zonder Zorgen beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan Scheiden Zonder Zorgen verschuldigd is.

• Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

• Scheiden Zonder Zorgen zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid In acht nemen. Scheiden Zonder Zorgen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Scheiden Zonder Zorgen is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden gedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

• Onverminderd het bepaalde in artikel 6;89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Scheiden Zonder Zorgen indien niet binnen 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

• De opdrachtgever vrijwaart Scheiden Zonder Zorgen van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg Is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Scheiden Zonder Zorgen en/of een van haar medewerkers.

 

Verhindering

• Indien (een van) de partijen een (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en honorarium en overige kosten in rekening gebracht.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

• Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Scheiden Zonder Zorgen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

• Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst zullen eerst met mediation gepoogd te worden opgelost, alvorens deze voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Scheiden Zonder Zorgen is gevestigd.

Opgemaakt 1 maart 2020